“අලි මිනිස් ගැටුම” ………., ගැටළුවක් නොව, ගැටළුවකට විසඳුමක් කර ගනිමු. | ESCAMP