අලි මිනිස් ගැටුම විසඳන අතරම ජීවනෝපායට සහාය වීම | ESCAMP