ඇඳිරි නීතිය තිබියදී ජන ජීවිතය ගෙනියන්නේ කොහොමද? | ESCAMP