කොවිඩ් 19 වසගංතය හා පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණයේ වැදගත්කම | ESCAMP