ජීවනෝපායන් වැඩිදියුණු කිරීම හා ස්වභාවික සම්පත් තිරසර ලෙස භාවිතා කිරීම | ESCAMP