දිස්ත්‍රික්ක 4ක් හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය ඉවතට | ESCAMP