කුඩව පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ දෙවන පාර්ශවකරුවන්ගේ රැස්වීමේදී සිදුවූයේ කුමක්ද? | ESCAMP