වන විද්‍යාතනය අලුත් කරන ඉදිකිරීම් දෙසැම්බරයේ ඇරඹෙයි! | ESCAMP