සිංහරාජ – කුඩව මාර්ගය පිළිබඳව පාර්ශව කරුවන්ගේ රැස්වීම 2020 | ESCAMP