නකල්ස් රක්ෂිතය වෙනුවෙන් ESCAMP සංවිධාන රාශියක් සමග අත්වැල් බැඳගනියි | ESCAMP