නුවරඑළිය වන විද්‍යා ආයතනයේ පහසුකම් නැංවීමට පූර්ව ලංසු කැඳවීමේ රැස්වීම පැවැත්වෙයි | ESCAMP