ඉනාමලුව පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පහසුකම් ඉහළ නැංවෙයි! | ESCAMP