හුරුළු, කවුඩුල්ල සහ කන්තලේ වෙනුවෙන් භූ දර්ශන කළමනාකරණ සැලසුම පිළිබඳ වැඩමුළුවක් | ESCAMP