හුරුළු-කවුඩුල්ල සහ කන්තලේ (HKK)භූ දර්ශන කළමනාකරණ සැලසුම පිළිබඳ පරිසර සංවිධාන සමග වැඩමුළුවක් | ESCAMP