හුරුළු-කවුඩුල්ල-කන්තලේ (HKK) භූ දර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්ම තහවුරු කළ වැඩමුළුව | ESCAMP